1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Pris

Alle priser er eksklusiv moms. Priserne reguleres hvert år den 1. april og tager afsæt i den aktuelle overenskomst mellem fagforbundene og vore medarbejdere, samt den generelle pristalsregulering. Helligedage er indkalkuleret i købsprisen, og fratrækkes ikke i den månedlige ydelse. Lukning af købers virksomhed skal varsles skriftligt min. 3 uger i forvejen.

3. Betaling

Betaling sker månedligt bagud for ydelserne. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 4 %. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art. Såfremt kunden ønsker faktura’er tilsendt med alm. post pålægges adm. gebyr på kr. 50, pr. faktura.

4. Opsigelse

Aftalen kan opsiges skriftligt af køber med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Sælger kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

5. Serviceændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

6. Mangler og reklamation

Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel ift. den indgåede aftale, skal køber, indenfor 2 arbejdsdage efter at fejlen/manglen er eller burde være opdaget, give sælger meddelelse herom, samt anføre hvori fejlen/manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget fejlen/manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre fejlen/manglen gældende. Det er sælgers valg om fejl/mangler ved den solgte ydelse vil blive afhjulpet, eller om der ydes et forholdsmæssigt afslag i købssummen.

7. Ansvarsbegrænsning

Ethvert krav på erstatning eller godtgørelseskrav, herunder medarbejderes uagtsomme handlinger, erstattes kun af sælger i det tilfælde, at forholdet er omfattet af sælgers erhvervsforsikring. Ethvert erstatningskrav eller godtgørelseskrav er endvidere beløbsmæssigt i et ethvert tilfælde begrænset til fakturabeløbet for den solgte service. I intet tilfælde hæfter sælger for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller fejl/mangler ved det solgte”

8. Produktansvar – personskade

Sælger er for personskader som følge af produktansvar af en af sælger leveret ydelse eller produkt kun ansvarlig for personskade i det omfang det er følge af de ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

9. Erhverv/Produkt-ansvar –tingskade

Sælger hæfter for max. 10 millioner kr. for tingskader sælger måtte være erstatningsansvarlig for og kun i det omfang kravet måtte være dækket af en af sælger sædvanlig tegnet erhvervs og produktansvars forsikring. Øvrige tingskadekrav er sælger uvedkommende.

10. Medarbejdere

Ved underskrift af nærværende aftale indvilger kunden samtidig i, ikke at ansætte medarbejdere fra Torpsgaard Erhvervsrengøring ApS i minimum 1 år fra aftalens ophør. Overtrædelse vil medføre retslig forfølgelse, samt evt. krav om erstatning.

11. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.